Hänvisningar till läroplanen

Alla våra skolprogram utgår från Lgr11 och läroplanen för gymnasieskolan. Här hittar du hänvisningar till var i läroplanerna de olika programmen spelar in.

Vi reser tillbaka i filmhistorien!

Förskoleklass

Programmet följer upp skolans läroplan för förskoleklass genom att ”främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek /…/ och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. ”

Dessutom används ”digitala verktyg för framställning av dessa olika estetiska uttryck.

Årskurs 1

Programmet följer upp skolans läroplan för bild i åk 1 genom att eleverna ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att /…/ skapa bilder med digitala /…/ tekniker och verktyg”

Lär dig om filmteknikens födelse

Årskurs 2–3

Aktiviteten följer upp lågstadiets läroplan i ämnet Teknik (Teknik, människa, samhälle och miljö) genom att visa hur några vardagliga objekt anpassats och förändrats efter människans behov.

Aktiviteten följer dessutom upp historieämnet genom att fokusera på lokalhistoria.

I workshopen

Aktiviteten följer dessutom upp läroplanen för bildämnet, genom att den ger eleverna ”förutsättningar att utveckla sin förmåga att /…/ skapa bilder med digitala /…/ tekniker och verktyg.”

Upptäck filmmediet då och nu

Årskurs 4–6

Aktiviteten följer upp till mellanstadiets läroplan i ämnet Bild (Bildanalys), där eleven får ta del av ”Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap”.

Aktiviteten följer även upp läroplanen i Samhällskunskap (Information och kommunikation), då eleverna ges möjlighet att reflektera över ” Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt”.

I workshopen

Eleverna ges i enlighet med läroplanen även möjlighet att experimentera med ”filmande /…/ i datorprogram”.

Film och samhälle: Vad spelar det för roll?

Årskurs 7–9

Programmet följer upp högstadiets läroplan i Samhällskunskap (Information och kommunikation), genom att låta eleverna reflektera över ” Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.” Den kan även kopplas till läroplanen i Bild (Bildframställning), där eleven ska lära sig mer om ”Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang”.

Pedaler och ångkraft

Årskurs 4 – Kulturnyckeln

Lgr 11, centralt innehåll för åk 4-6

FYSIK – krafter och rörelser i vardagssituationer, historiska upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen

KEMI – vattnets egenskaper och kretslopp, fossila och förnybara bränslen och deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet, historiska upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen

GEOGRAFI – Svenska, nordiska och europeiska kulturlandskapet, fördelning av befolkning

HISTORIA – Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser, den stora folkökningen dess orsak och konsekvenser

Husmoderns tid: Folkhem, funktionalism och feminism

Högstadiet, gymnasiet, vuxenutbildning och SFI

Kopplingar till lgr-11, åk 7-9

Övergripande mål och riktlinjer (grundskolan)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.
  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

Kursplaner

Hem- och konsumentkunskap

  • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Historia

  • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

Samhällskunskap

  • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman.
  • Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd.
  • Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Kontakt och bokning

Telefon gruppbokningar:
044-620 19 06 (tisd–fred kl 8.00–11.00) eller via vårt bokningsformulär.

Vi har öppet för skolklasser tisdag-fredag, och för er som behöver en plats att samlas och sitta ner en stund, kanske för att äta en medhavd matsäck, finns vårt samlingsrum "Stallet" som du bokar i förväg.