Kyrkoantikvarisk verksamhet

En vacker vitputsad kyrka, omhuldad av dis och dimma.

Skåne är ett av Sveriges kyrktätaste landskap med omkring 500 kyrkor tillhörande Svenska kyrkan. Kyrkorna i Skåne representerar en lång byggnadstradition som sträcker sig från 900-talets träkyrkor till 1900-talets moderna kyrkobyggnader.

Tillsammans med kyrkogårdar, prästgårdar och församlingshem utgör kyrkorna viktiga kulturmiljöer som fungerat som sockencentrum och mötesplatser från tidig medeltid fram till våra dagar.

Alla kyrkobyggnader, kyrkogårdar och kyrkliga inventarier som tillhörde Svenska kyrkan när den skildes från staten år 2000 är skyddade enligt Kulturmiljölagen 4 kap. För kyrkor och kyrkogårdar som tillkommit före 1940 gäller dessutom tillståndsplikt för väsentliga ändringar.

En stor del av Regionmuseets kyrkoantikvariska verksamhet består i uppdrag i form av antikvarisk medverkan vid tillståndsärenden. Medverkan sker både inför åtgärder och under arbetets gång. Ett uppdrag börjar ofta genom så kallade antikvariska konsekvensbeskrivningar som lämnas in till länsstyrelsen tillsammans med tillståndsansökan. Andra vanliga uppdrag som Regionmuseet utför är vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar och kyrkobyggnader. Utöver uppdragsverksamheten utför Regionmuseet också olika dokumentationer och inventeringar av våra kyrkomiljöer.

Kontakt

Skicka ett mail till byggnadsvard@regionmuseet.se